Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Nghĩa vụ tài chính

Các nghĩa vụ tài chính (Financial obligations) thể hiện bất kỳ khoản nợ chưa thanh toán nào hoặc các khoản thanh toán thường xuyên mà bạn phải thực hiện.

Ví dụ: nếu bạn nợ tiền bất kỳ ai, đó sẽ là một trong những nghĩa vụ tài chính của bạn, là phải trả nợ cho người đó.

Một vài nghĩa vụ tài chính cá nhân có thể kể đến là tiền thuê nhà, thế chấp, nợ sinh viên, số dư thẻ tín dụng, vay trả góp và thuế.

Hầu hết mọi công cụ tài chính đều có nghĩa vụ tài chính riêng của nó.

Ví dụ: nghĩa vụ của trái phiếu là bảo đảm một dòng tiền lợi tức định kỳ cho bạn.

Cổ phiếu thì có nghĩa vụ đem lại cho bạn một số quyền lợi nhất định như là trở thành cổ đông của một công ty, nhận cổ tức hay có quyền biểu quyết.