Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Số dư thẻ tín dụng

Số dư nợ thẻ tín dụng (Credit Card Balance) là tổng số tiền mà chủ thẻ hiện đang nợ ngân hàng phát hành thẻ tín dụng sau khi sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán hoặc rút tiền. Khi sử dụng thẻ tín dụng, công ty phát hành sẽ cho phép bạn vay một khoản tiền tạm thời để thực hiện thanh toán. Nếu bạn không thanh toán số tiền đó đầy đủ trước ngày đáo hạn, ngân hàng phát hành thẻ sẽ tính lãi suất và phí phạt trả chậm.

Dư nợ thẻ tín dụng được phân thành 5 nhóm như sau: 

- Nhóm dư nợ đủ tiêu chuẩn: Các khoản nợ có khả năng thu hồi đúng hạn, bao gồm cả gốc và lãi. Ngoài ra, các khoản nợ còn trong thời hạn và khoản nợ quá hạn nhưng còn dưới 10 ngày vẫn được xếp vào nhóm này. 

- Nhóm dư nợ có nghi ngờ: Các khoản nợ quá hạn từ 90 ngày đến dưới 180 ngày; những khoản nợ cần được cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn 30 ngày đến dưới 90 ngày theo thời hạn trả nợ và đã được cơ cấu lại lần đầu; các khoản nợ cần xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai.

- Nhóm dư nợ dưới tiêu chuẩn: Các khoản nợ quá hạn từ 30 ngày đến dưới 90 ngày; những khoản nợ cần được cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn dưới 30 ngày theo thời hạn trả nợ và đã được cơ cấu lại lần đầu; các khoản nợ được xét miễn hoặc giảm lãi do khách hàng không đủ khả năng tài chính để chi trả theo hợp đồng tín dụng ban đầu.

- Nhóm dư nợ cần chú ý: Các khoản nợ quá hạn từ 10 ngày đến dưới 30 ngày; những khoản nợ cần phải cơ cấu lại thời gian trả nợ lần đầu tiên- Nhóm dư nợ có nguy cơ mất vốn: các khoản nợ có thời gian quá hạn từ 180 ngày; những khoản nợ cần được cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn trên 90 ngày theo thời hạn trả nợ và đã được cơ cấu lại lần đầu; các khoản nợ cần xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai mà vẫn quá hạn; các khoản nợ cần xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ ba trở đi.