Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Báo cáo tín dụng

Báo cáo tín dụng (Credit Report) là bản phân tích chi tiết về lịch sử tín dụng của một cá nhân được viết bởi một cơ quan tín dụng. Các cơ quan tín dụng thu thập thông tin tài chính về các cá nhân và tạo báo cáo tín dụng dựa trên thông tin đó. Người cho vay sử dụng các báo cáo cùng với các chi tiết khác để xác định khả năng trả nợ của người vay.

Báo cáo tín dụng thường chia thành 4 phần. Phần đầu chứa thông tin cá nhân về người tiêu dùng bao gồm các biến thể của tên người tiêu dùng hoặc số An sinh xã hội, đơn giản vì thông tin có thể được báo cáo không chính xác bởi bên cho vay. Phần thứ hai bao gồm thông tin chi tiết về hạn mức, còn được gọi là hạn mức thương mại. Phần thứ ba bao gồm các hồ sơ công khai như phá sản, bản án và tài sản thế chấp. Phần cuối cùng của báo cáo liệt kê tất cả các thực thể gần đây đã yêu cầu xem báo cáo tín dụng của cá nhân vì một sự kiện như đăng kí khoản vay cá nhân.

Nếu một cá nhân nộp đơn đăng kí vay, đăng kí chính sách bảo hiểm hoặc tài sản cho thuê thì chủ nợ, công ty bảo hiểm, chủ nhà và những người khác có quyền hợp pháp để truy cập báo cáo tín dụng của cá nhân đó.

Chủ lao động cũng có thể yêu cầu một bản sao báo cáo tín dụng của một cá nhân miễn là cá nhân đó đồng ý và cho phép bằng văn bản. Các thực thể này thường phải trả tiền cho văn phòng tín dụng để được truy cập báo cáo, đó là cách các văn phòng tín dụng kiếm tiền.