Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Điểm tín dụng

Điểm tín dụng (Credit score) là số điểm đại diện cho khả năng và lịch sử tín dụng của một cá nhân hoặc tổ chức. Nó được sử dụng để đánh giá khả năng trả nợ và rủi ro tín dụng của người vay. Điểm tín dụng thường dựa trên các thông tin về lịch sử tín dụng, bao gồm việc trả nợ đúng hạn, số tiền vay và các tài khoản tín dụng hiện có. Điểm tín dụng cao thường cho thấy khả năng tín dụng tốt và dễ dàng hơn trong việc nhận được tiền vay hoặc các dịch vụ tài chính khác.

Điểm tín dụng quan trọng vì: 

- Điểm tín dụng cao cho thấy lịch sử tín dụng tốt và khả năng trả nợ đúng hạn, có thể gia tăng khả năng nhận được vay tiền từ ngân hàng hoặc tổ chức tài chính khác. 

- Ngân hàng có thể áp dụng lãi suất thấp hơn cho những người có điểm tín dụng cao hơn, vì họ coi đó là một dấu hiệu cho khả năng trả nợ tốt hơn và rủi ro tín dụng thấp hơn. 

- Bạn có thể được cung cấp các khoản vay với mức lãi suất ưu đãi, giới hạn tín dụng cao hơn, hoặc được chấp nhận dễ dàng hơn khi xin các sản phẩm tài chính như thẻ tín dụng hay vay mua nhà.

Các yếu tố ảnh hưởng đến điểm tín dụn: 

- Lịch sử thanh toán nợ tốt, lịch sử tín dụng lâu dài sẽ có ảnh hưởng tích cực đến điểm tín dụng. 

- Nợ cao hơn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến điểm tín dụng. 

- Nếu bạn có nhiều loại tín dụng và quản lý chúng một cách có trách nhiệm có thể tạo điểm tín dụng cao hơn. 

- Việc sử dụng một tài khoản tín dụng mới một cách có trách nhiệm và không tích lũy nợ quá cao có thể tạo điểm tín dụng tốt hơn.