Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Thời biểu chi trả dần

Thời biểu chi trả dần (Amortization Schedule) là một bảng thể hiện chi tiết các khoản thanh toán hàng kỳ của một khoản vay.

Bảng này cho biết số tiền gốc, số tiền lãi, số dư nợ và thời hạn của mỗi kỳ thanh toán.

Thời biểu chi trả dần giúp người vay có thể theo dõi được quá trình trả nợ và lập kế hoạch tài chính hiệu quả và giúp người cho vay có thể kiểm soát được tình hình nợ của khách hàng và đánh giá được rủi ro của khoản vay.