Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Vốn vay trả dần

Vốn vay trả dần là một loại khoản vay mà người vay phải trả đều đặn một số tiền bao gồm cả lãi và gốc trong một khoảng thời gian nhất định.

Mục đích của Vốn vay trả dần là giúp người vay có thể trả nợ dần dần mà không phải đối mặt với những khoản thanh toán lớn bất ngờ.

Ví dụ, khi bạn vay tiền để mua nhà, bạn sẽ phải trả một số tiền hàng tháng cho ngân hàng, trong đó có một phần là lãi và một phần là gốc.

Theo thời gian, phần lãi sẽ giảm dần và phần gốc sẽ tăng dần, cho đến khi bạn trả hết nợ.

Vốn vay trả dần có nhiều ưu điểm như giúp người vay dễ dàng quản lý tài chính, biết trước số tiền phải trả hàng tháng, và có thể lựa chọn thời hạn vay phù hợp với khả năng trả nợ.