Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Ban giám đốc

Ban giám đốc (Board of Governors) là cơ quan quản lý cao nhất của một tổ chức, hoặc cơ sở giáo dục.

Ban giám đốc có trách nhiệm định hướng chiến lược, giám sát hoạt động, bảo vệ lợi ích của các bên liên quan, và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý.

Ban giám đốc thường gồm các thành viên được bầu hoặc bổ nhiệm từ các nhóm có ảnh hưởng đến tổ chức, như cổ đông, nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp, chính phủ, hoặc cộng đồng.