Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Chi phí đại diện

Chi phí đại diện (Agency Costs) là một loại chi phí nội bộ phải được chi trả cho người đại diện của chủ sở hữu.

Chi phí đại diện phát sinh từ các vấn đề cốt lõi như xung đột lợi ích giữa các cổ đông và các nhà điều hành.

Theo Jensen và Meckling, chi phí đại diện là sự tổng hợp các chi phí của một hợp đồng có tổ chức, trong đó một người chủ thuê một người khác làm nhiệm vụ thay thế cho mình.

Chi phí này bao gồm các chi phí để theo dõi, ràng buộc và giảm thiểu sự mất mát do sự không thống nhất giữa người chủ và người đại diện.

Ví dụ, một cổ đông có thể muốn ban lãnh đạo tăng giá trị cổ phiếu, trong khi ban lãnh đạo có thể muốn phát triển công ty theo cách khác không tối ưu cho cổ đông.

Để giải quyết vấn đề này, cổ đông có thể phải bỏ ra chi phí để giám sát, khuyến khích hoặc kiểm soát hành vi của ban lãnh đạo.

Đây là những chi phí đại diện mà cổ đông phải gánh chịu.