Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Chu kỳ thanh toán

Chu kỳ thanh toán (Billing Cycle) là khoảng thời gian từ khi kết thúc một ngày sao kê thanh toán đến ngày sao kê thanh toán tiếp theo cho hàng hóa hoặc dịch vụ mà một công ty cung cấp cho một công ty hoặc người tiêu dùng khác trên cơ sở định kỳ.

Mặc dù chu kỳ thanh toán được xác định vào ngày cụ thể hàng tháng nhưng có thể thay đổi tùy thuộc vào sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp.

Chu kỳ thanh toán hướng dẫn các công ty về thời điểm tính phí khách hàng và giúp doanh nghiệp ước tính doanh thu họ sẽ nhận được bao nhiêu.

Vào cuối mỗi chu kỳ thanh toán, khách hàng sẽ được giao cho một khoản thời gian nhất định để chuyển khoản thanh toán. Thời gian này được gọi là thời gian ân hạn, hoặc thời gian tạm hoãn.