Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

EBITDA

EBITDA (Earnings before interests, taxes, depereciation and amortization), hay thu nhập trước lãi vay, thuế và khấu hao là thước đo hiệu quả cho hoạt động tài chính tổng thể của công ty và được sử dụng thay thế cho thu nhập ròng trong một số trường hợp. 

Công thức tính EBITDA:

EBITDA = EBIT + Khấu hao = Doanh thu - Giá vốn hàng bán + Thu nhập tài chính + Thu nhập khác - Tổng chi phí hoạt động + Chi phí lãi vay + Khấu hao

EBITDA thường được sử dụng trong phân tích tài chính để đánh giá hiệu suất hoạt động của công ty và có thể được sử dụng để so sánh hiệu suất của các công ty trong cùng ngành hoặc để đánh giá hiệu quả của một chiến lược kinh doanh cụ thể mà không tính đến chi phí lãi vay, thuế thu nhập và khấu hao. EBITDA cũng có thể được sử dụng để so sánh các công ty với nhau và với mức trung bình của ngành.

Công thức tính EBIT Margin:

EBIT margin = EBIT / Doanh thu thuần

Công thức tính EBITDA Margin:

EBITDA margin = EBITDA / Doanh thu thuần

Thường những công ty kiểm soát chi phí tốt sẽ có EBIT margin và EBITDA margin cao và duy trì trong nhiều năm.


Xem thêm: Cố vấn tài chính giúp quản trị rủi ro trong chứng khoán