Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Giám đốc điều hành (CEO)

Giám đốc điều hành (Chief Executive Office) là người điều hành cấp cao nhất trong một công ty. Giám đốc điều hành là người đưa ra các quyết định quan trọng của công ty, quản lý các hoạt động và nguồn lực chung của công ty, đóng vai trò là đầu mối liên lạc chính giữa ban giám đốc và hoạt động của công ty. Trong nhiều trường hợp, giám đốc điều hành còn là người đại diện theo pháp luật của công ty. Giám đốc điều hành được bầu bởi hội đồng quản trị và các cổ đông của nó. Họ có trách nhiệm báo cáo và đại diện cho lợi ích của cổ đông.

Vai trò của CEO khác nhau ở mỗi công ty, tùy thuộc vào quy mô, văn hóa và cơ cấu công ty. Trong các tập đoàn lớn, CEO thường chỉ giải quyết những quyết định chiến lược cấp cao và những quyết định định hướng sự phát triển chung của công ty. Ở các công ty nhỏ hơn, CEO thường trực tiếp làm nhiều công việc hơn và tham gia vào các công việc hàng ngày.