Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị (Board of directors) là cơ quan quản lý một công ty cổ phần, được bầu bởi các cổ đông trong công ty.

BOD thường có từ 03 đến 11 thành viên.

Họ là những đại diện thay mặt cho các cổ đông để đưa ra các quyết định liên quan đến tổ chức, quản trị công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Họ đóng vai trò rất quan trọng trong việc đưa ra các mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu thúc đẩy sự phát triển của công ty trong tương lai.

Mặc dù quy định của từng công ty riêng biệt, nhưng quyền hạn và nghĩa vụ của hội đồng quản trị thường tập trung các vấn đề như: quy định số lượng thành viên hội đồng quản trị, cách thức bầu ra hội đồng quản trị…

Các cuộc họp bầu hội đồng quản trị được tổ chức định kỳ, thường xuyên nhằm giúp công ty tìm ra những đại diện có thể giúp xây dựng các chính sách quản lý và tiến hành giám sát công ty.

BOD sẽ là người đề cử và thông qua vị trí tổng giám đốc của công ty, đồng thời giám sát hoạt động của ban giám đốc của công ty cổ phần.

Thông thường, quyết định của BOD sẽ thông qua biểu quyết hoặc theo một tỉ lệ khác được quy định trong điều lệ của công ty.

Một số công ty sẽ quy định các quyết định trọng yếu cần phải có ¾ thành viên HĐQT thông qua, một số trường hợp cần toàn bộ thông qua, nhằm đảm bảo quyền lợi của các thành viên hội đồng quản trị đại diện cho công ty nhỏ.