Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Lợi nhuận biên hoạt đông kinh doanh (EBIT Margin)

Công thức tính Lợi nhuận biên hoạt đông kinh doanh (EBIT Margin) như sau:

EBIT margin = EBIT / Doanh thu thuần

Công thức tính EBITDA Margin:

EBITDA margin = EBITDA / Doanh thu thuần

Doanh nghiệp có EBIT margin và EBITDA margin cao và duy trì trong nhiều năm, thường là những doanh nghiệp có khả năng kiểm soát chi phí tốt.