Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

EBIT

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) là thu nhập trước lãi vay và thuế. EBIT đo lường lợi nhuận mà doanh nghiệp đã kiếm được từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình trước khi tính đến chi phí lãi vay và thuế thu nhập. EBIT được thể hiện trên báo cáo kết quả kinh doanh của công ty.

Công thức tính EBIT:

EBIT = Doanh thu thuần - Giá vốn hàng bán + Doanh thu tài chính - Chi phí tài chính - Chi phí hoạt động + Thu nhập khác - Chi phí khác + Chi phí lãi vay

EBIT cung cấp một cái nhìn về hiệu suất tài chính của công ty từ góc độ hoạt động kinh doanh cốt lõi và thường được sử dụng để so sánh hiệu suất của các tổ chức trong cùng ngành hoặc để đánh giá hiệu quả của một chiến lược kinh doanh cụ thể. EBIT còn được sử dụng để so sánh với các kỳ báo cáo trước để nhìn nhận về sự thay đổi trong kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đến từ đâu.


Xem thêm: Cố vấn tài chính giúp quản trị rủi ro trong chứng khoán