Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Lợi thế tuyệt đối

Lợi thế tuyệt đối (Absolute advantage) là khái niệm kinh tế học chỉ sự ưu thế của một quốc gia, doanh nghiệp hoặc cá nhân trong việc sản xuất một mặt hàng hoặc dịch vụ so với các đối thủ cạnh tranh.

Một bên có lợi thế tuyệt đối là khi nó có thể sản xuất nhiều hơn hoặc chất lượng cao hơn với cùng một lượng nguồn lực hoặc chi phí như bên kia. 

Lợi thế tuyệt đối là một trong những yếu tố quan trọng để xác định lợi thế cạnh tranh và khả năng tham gia vào thương mại quốc tế.