Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Thùng dầu quy đổi

Barrel of Oil Equivalent (BOE) – thùng dầu quy đổi, là một đơn vị năng lượng quy đổi dựa trên lượng năng lượng xấp xỉ được phát ra khi đốt cháy một thùng dầu thô. Phép đo này chuyển đổi sản xuất khí sang sản xuất dầu trên cơ sở tương đương năng lượng.

BOE được các công ty dầu khí sử dụng trong báo cáo tài chính của họ như một cách để kết hợp các trữ lượng, sản lượng dầu và khí đốt vào một thước đo duy nhất, mặc dù sự tương đương năng lượng này không tính đến giá trị tài chính thấp hơn của năng lượng dưới dạng khí.

BOE được tính toán mỗi ngày (BOE/D) là một số liệu quan trọng để các nhà phân tích tài chính và người trong ngành đánh giá hiệu suất của các công ty năng lượng.