Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính (Financial statement) là các thông tin kinh tế được kế toán viên trình bày dưới dạng bảng biểu, cung cấp các thông tin về hoạt động kinh doanh và kết quả hoạt động tài chính của một công ty. Báo cáo tài chính thường được kiểm toán bởi các cơ quan chính phủ, công ty kiểm toán v.v. để đảm bảo tính chính xác và cho các mục đích về thuế, tài chính hoặc mục đích đầu tư.

Báo cáo tài chính bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lãi lỗ và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Báo cáo tài chính vô cùng quan trọng trong việc quản lý tài chính và đánh giá hiệu suất kinh doanh của một tổ chức. Nó cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư, ngân hàng, cơ quan quản lý, và các bên liên quan khác để đánh giá tình hình tài chính, triển vọng công ty và tính khả thi của việc đầu vào công ty đó. Ngoài ra, báo cáo tài chính cũng giúp tổ chức và cá nhân quản lý tài sản, nợ và vốn của họ một cách hiệu quả.


Xem thêm: 

Đầu tư chứng khoán có rủi ro không

Cố vấn tài chính giúp quản trị rủi ro trong chứng khoán