Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Chiến lược thoái vốn

Chiến lược thoái vốn (Exit strategy) là một chiến lược của quỹ đầu tư hoặc doanh nghiệp dùng để thoái vốn, chuyển nhượng hoặc chấm dứt một dự án kinh doanh ở một thị trường hoặc một vị trí cụ thể.

Một doanh nghiệp cần chiến lược thoái vốn khi thay đổi môi trường kinh doanh, có sự cạnh tranh khốc liệt hoặc thay đổi trong chiến lược tổ chức.

Mặt khác, việc thoái vốn một khoản đầu tư của một quỹ đầu tư thường là bắt buộc vì mỗi quỹ đầu tư sẽ có thời gian đầu tư xác định.


Chiến lược thoái vốn có thể có nhiều hình thức khác nhau:

- Thoái vốn toàn diện, nghĩa là rút lui hoàn toàn khỏi một lĩnh vực cụ thể bằng cách bán công ty hoặc tài sản cho một bên khác thông qua các giao dịch mua bán sáp nhập (M&A);

- Thoái vốn dần dần, nghĩa là giảm quy mô và phạm vi hoạt động trong một lĩnh vực cụ thể hoặc là thoái vốn theo lộ trình

- Khi công ty thực hiện phát hành lần đầu ra công chúng (IPO), nghĩa là được niêm yết và giao dịch công khai, nhà đầu tư lớn có thể thoái vốn một phần và bán dần cổ phần của họ tại công ty đó trên thị trường chứng khoán và rút lui ra khỏi công ty.