Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Chứng khoán của công ty sắp phá sản

Chứng khoán của công ty sắp phá sản (Distressed securities) được phát hành bởi một công ty sắp, hoặc đang trải qua quá trình, phá sản.

Loại chứng khoán này có thể bao gồm cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi, nợ ngân hàng, yêu cầu bồi thường thương mại và trái phiếu doanh nghiệp.

Một chứng khoán hay công ty cụ thể cũng có thể được coi là khó khăn (distressed) nếu nó không duy trì được các giao ước nhất định, có thể là các nghĩa vụ thanh toán, khả năng duy trì một tỷ lệ tài sản trên nợ nhất định, hoặc xếp hạng tín nhiệm cụ thể.

Do khả năng đáp ứng nghĩa vụ tài chính của các công ty gặp khó khăn là rất thấp, nên các tài sản tài chính của họ thường bị giảm đáng kể về giá trị.

Nhưng do tính rủi ro tiềm ẩn cao của các chứng khoán “khó khăn” này, chúng có thể mang lại cho nhà đầu tư mức lợi nhuận tiềm năng cao tương đối.

Thông thường, tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng đối với chứng khoán “khó khăn” cao hơn 1,000 điểm cơ bản (10%) so với tỷ suất lợi nhuận của các tài sản được cho là phi rủi ro, chẳng hạn như tín phiếu hoặc trái phiếu Kho bạc.


Xem thêm: 

Các bước cơ bản đầu tư chứng khoán

Đầu tư chứng khoán có rủi ro không