Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Phá sản

Phá sản (Bankruptcy) là một quá trình pháp lý giúp các doanh nghiệp không còn khả năng trả nợ bắt đầu lại về mặt tài chính, bằng cách thanh lý tài sản để trả nợ hoặc lập kế hoạch trả nợ dần.

Một số nguyên nhân dẫn đến phá sản, đặc biệt là các doanh nghiệp phá sản trong 3 năm đầu hoạt động:

- Các sản phẩm không có điểm nhấn, thiếu cạnh tranh

- Mô hình kinh doanh không thích hợp

- Thiếu kinh nghiệm trong việc quản lý doanh nghiệp, tận dụng nhân sự

- Dư nợ quá cao, nằm ngoài khả năng chi trả

- Đặt mức độ ưu tiên của doanh số bán hàng trên lợi nhuận

- Không thiết lập quỹ tài chính khẩn cấp

Quy trình phá sản bắt đầu bằng một đơn yêu cầu từ phía doanh nghiệp sắp phá sản, hoặc từ phía cho doanh nghiệp vay nợ tuy ít phổ biến hơn.

Tất cả tài sản của doanh nghiệp đó sẽ được đo lường và đánh giá.

Tùy thuộc vào từng doanh nghiệp, tòa án phá sản sẽ quyết định phương thức thanh toán cho các chủ nợ, có thể thông qua việc bán tài sản của doanh nghiệp hoặc kế hoạch trả nợ.

Mặc dù phá sản có thể cho phép một doanh nghiệp hay cá nhân bắt đầu lại về mặt tài chính, nhưng nó sẽ tồn tại như một “vết đen” trong báo cáo tín dụng của họ trong nhiều năm và gây khó khăn cho việc vay mượn trong tương lai.