Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Định giá theo P/Book

Tỷ lệ giá trên giá trị sổ sách của công ty (Price-to-book hay P/B) là giá cổ phiếu hiện tại trên mỗi cổ phiếu của công ty chia cho giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu. Các nhà đầu tư sử dụng tỷ lệ P/B để đánh giá xem một cổ phiếu có được định giá đúng hay không.


Chỉ số P/B bằng một có nghĩa là giá cổ phiếu đang giao dịch phù hợp với giá trị sổ sách của công ty. Nói cách khác, giá cổ phiếu sẽ được coi là có giá trị tương đối, theo quan điểm P/B. Một công ty có tỷ lệ P/B cao có thể có nghĩa là giá cổ phiếu được định giá quá cao, trong khi một công ty có P/B thấp hơn có thể bị định giá thấp hơn.

Tuy nhiên, chỉ số P/B cũng có hạn chế là phụ thuộc vào loại hình công ty, vì thế nên được so sánh với các công ty cùng ngành, và điều quan trọng là phải so sánh công ty định giá với các công ty có cấu trúc tài sản và nợ phải trả tương tự. Ví dụ, một công ty có mức P/B khoảng 1.0x là tương đối thấp nhưng nếu toàn ngành đang có mức P/B trung bình ở mức 0.8x thì mức 1.0x sẽ trở thành cao hoặc đắt.

Để định giá một công ty sử dụng chỉ số P/B, các nhà phân tích thường dự phóng kết quả kinh doanh và vốn chủ sở hữu và giá trị sổ sách trong tương lai của công ty.

Ví dụ: Một công ty có Vốn chủ sở hữu năm 2023 dự phóng là 100 tỷ đồng và chỉ số P/B của ngành là 2.0x, thì Vốn hóa của công ty sẽ được tính như sau: Vốn hóa thị trường = Vốn chủ sở hữu * Chỉ số P/B = 100 * 2.0 = 200 tỷ đồng.

Từ vốn hóa công ty, có thể tính ra Giá cổ phiếu và so sánh với giá thị trường để có thể biết cổ phiếu đắt hay rẻ và ra quyết định mua bán.