Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Đòn bẩy tài chính

Đòn bẩy tài chính (Financial leverage) đề cập đến vốn vay mà doanh nghiệp có thể dùng để tài trợ cho các hoạt động kinh doanh và đầu tư, nhằm mục đích tạo ra lợi nhuận và củng cố tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) hoặc thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) của họ.

Các doanh nghiệp thường được khuyến khích sử dụng đòn bẩy tài chính thay vì huy động vốn cổ phần nếu bảng cân đối kế toán của họ đủ mạnh, đồng thời vì nó có tác động giúp khuếch đại thu nhập cho họ.

Ngoài ra, lãi vay được Nhà nước cho phép khấu trừ vào lợi tức chịu thuế, giúp giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, trong khi lợi tức cổ phần thường thì không.