Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

ROE

ROE (Return on common equity) là tỷ số Lợi nhuận ròng dựa trên Vốn chủ sở hữu, thể hiện khả năng sinh lời trên mỗi đồng vốn của cổ đông phổ thông. ROE thường được dùng để so sánh giữa các cổ phiếu cùng ngành và để đưa ra quyết định mua cổ phiếu của một công ty nào đó.

Công thức tính chỉ số ROE:

ROE = Lợi nhuận sau thuế dành cho cổ đông thường/Vốn cổ phần phổ thông

Một công ty có chỉ số ROE cao thường được coi là một dấu hiệu tích cực về hiệu suất tài chính của công ty, vì nó cho thấy công ty có khả năng sinh lợi nhuận lớn từ mức đầu tư ban đầu của cổ đông. Tuy nhiên, ROE có thể bị tác động bởi kế hoạch sử dụng nợ và quản lý tài chính. Chỉ số ROE cao cũng có thể xuất phát từ việc sử dụng nợ vay nhiều hơn, đồng nghĩa với rủi ro tài chính cao hơn. Do đó, ROE nên được xem xét cùng với các chỉ số và thông tin tài chính khác để có cái nhìn toàn diện về hiệu suất tài chính của một công ty.