Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Khả năng chấp nhận rủi ro

Khả năng chấp nhận rủi ro (Risk capacity) là khả năng tài chính mà một nhà đầu tư có thể chịu đựng khi đối mặt với mất mát hoặc biến động trong đầu tư hoặc quyết định tài chính. Điều này được đánh giá dựa trên các yếu tố như thu nhập, tài sản, nguồn dự phòng và khả năng phục hồi tài chính sau rủi ro.

Ví dụ, tổng tài sản của bạn là 100 triệu đồng, thì khả năng chấp nhận rủi ro của bạn cũng có thể được giới hạn tới mức tiền này. Nhưng nếu bạn đang có thêm khoản vay nợ, thì khả năng chấp nhận rủi ro của bạn sẽ giảm đi.

Lưu ý rằng, khả năng chấp nhận rủi ro đề cập đến khả năng tài chính và phục hồi sau rủi ro, trong khi mức độ chấp nhận rủi ro thể hiện sự thoải mái tâm lý và ngưỡng rủi ro mà bạn sẵn lòng chấp nhận, phụ thuộc vào các yếu tố cá nhân như tính cách, kiến thức và mục tiêu tài chính.

Ví dụ như bạn đang còn trẻ, thích mạo hiểm, và sẵn sàng mất 200 triệu khi đầu tư, tuy nhiên nếu bạn chỉ có 100 triệu thì khả năng chấp nhận rủi ro của bạn chỉ là 100 triệu.