Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Lãi đầu tư vốn

Lãi đầu tư vốn (Capital gain) là sự gia tăng giá trị của khoản đầu tư, được ghi nhận khi khoản đầu tư đó được bán ra. Nói một cách đơn giản, lãi đầu tư , hay lãi thực hiện, được ghi nhận khi bạn bán một tài sản với giá cao hơn số tiền bạn đã trả ban đầu cho nó. Hầu hết mọi loại tài sản bạn sở hữu đều được xem là tài sản vốn. Nó có thể là chứng khoán đầu tư, như cổ phiếu và trái phiếu, bất động sản hoặc một thứ gì đó được mua để sử dụng cho mục đích cá nhân như đồ nội thất hoặc xe ô tô.

Lãi đầu tư vốn sẽ bị đánh thuế thu nhập cá nhân nếu tài sản được bán. Thực tế, Nhà nước thường đánh thuế vào khoản thu khi bán tài sản, và mức thuế khác nhau phụ thuộc vào loại tài sản và thời gian nắm giữ. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn được xác định bằng giá chuyển nhượng trừ giá mua của phần vốn được chuyển nhượng và các chi phí liên quan.

Ví dụ, tại Việt Nam, khi bán phần vốn góp tại công ty TNHH, bạn sẽ bị tính thuế 20% trên phần lãi đầu tư tức phần chênh lệch giữa giá vốn đầu tư ban đầu và giá trị thu được thu hiện thực hóa khoản đầu tư.

Tuy nhiên, nếu bạn bán cổ phiếu thì thuế TNCN được tính theo tỷ lệ 0,1% tính trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần.