Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Quyền mua phát hành thêm

Phát hành quyền mua (Rights issue) cho cổ đông hiện hữu là việc chào bán cho cổ đông hiện hữu mua thêm cổ phiếu mới của công ty với giá xác định, thường là chiết khấu so với giá thị trường trong một khoảng thời gian cụ thể. Việc này là một cách để một công ty huy động vốn khi cần tiền cho các kế hoạch trả nợ hoặc mở rộng kinh doanh. Các cổ đông có tên trong danh sách vào ngày chốt danh sách cổ đông sẽ nhận được quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

Đối với quyền mua, cổ đông có thể lựa chọn theo 3 phương án sau: nhận và thực hiện quyền mua, bỏ quyền mua, và nhượng quyền mua lại cho một cổ đông khác. Tại ngày giao dịch không hưởng quyền, giá thị trường của cổ phiếu sẽ được điều chỉnh giảm tỷ lệ tương đương.

Ví dụ: công ty A có cổ phiếu đang được giao dịch ở mức giá 50,000đ, và công ty này muốn huy động một số vốn nhằm giải quyết các nghĩa vụ tài chính, thông qua việc phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 1:1 với mức giá 25,000đ một cổ phần.

Như vậy, mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được mua 1 cổ phiếu mới với giá mua là 25,000đ/cổ phiếu.

Giá cổ phiếu trên thị trường sẽ điều chỉnh giảm theo công thức:

Giá mới = (50,000 * 1 + 25,000 * 1)/2 = 37,500 đồng.