Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Sức khỏe tài chính

Sức khỏe tài chính là trạng thái hiện tại của tình hình tài chính của bạn, chẳng hạn như tín dụng, nợ, tiết kiệm, đầu tư thu nhập. Nói một cách đơn giản, mức độ sức khỏe tài chính cho biết bạn có đủ khả năng chi trả cho những thứ thiết yếu hay nhu cầu cá nhân bây giờ và sau này hay không.

Các yếu tố như thu nhập ổn định, tỷ lệ nợ trên thu nhập thấp và các khoản đầu tư hưu trí nhất quán có thể thể hiện lên một sức khỏe tài chính vững chắc. Ngược lại, nếu bạn thu không đủ chi, khoản nợ tín dụng tăng cao, hoặc là không có tiền tiết kiệm để phòng ngừa những tình huống phát sinh thì sức khoẻ tài chính của bạn không tốt.

Một câu hỏi đơn giản bạn có thể đặt ra để đánh giá sức khỏe tài chính của mình đó là, giả sử bạn thất nghiệp trong 3 tháng và không có thu nhập, thì tiền bạn đang có đủ để bạn giữ vững cuộc sống như hiện tại không? Nếu bạn thất nghiệp trong 6 tháng thì sao, trong 1 năm thì sao? Lên kế hoạch chuẩn bị cho các rủi ro có thể xảy ra sẽ giúp sức khỏe tài chính của bạn được đảm bảo một cách tốt nhất.