Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Tỷ suất cổ tức

Tỷ suất cổ tức (dividend yeild) được tính bằng cổ tức tiền mặt chia cho giá của một cổ phiếu. Mức tỷ suất này sẽ tăng khi giá cổ phiếu giảm, và ngược lại.

Đối với các công ty đã vào trạng thái bão hòa, không tăng trưởng nhưng có lợi nhuận ổn định, nhà đầu tư thường dựa vào lợi tức để so sánh khoản đầu tư với tiền gửi tiết kiệm.

Ví dụ: bạn mua 1 cổ phiếu A với giá 100,000đ và cổ tức là 4%, thì mức lợi tức bạn nhận được sẽ là 400đ một cổ phiếu. Lãi suất cổ tức được tính như sau: Lãi suất cổ tức = Cổ tức trên 1 cổ phiếu/Giá trị thị trường của cổ phiếu = 400/100,000 = 0.4%.