Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Xếp hạng tín dụng

Xếp hạng tín dụng (Credit rating) là việc đi vay của một cá nhân hay tổ chức được đánh giá để xác định mức độ tín nhiệm đối với khả năng thanh toán nghĩa vụ tài chính của họ.

Đồng thời, xếp hạng tín dụng còn xác định xem cá nhân hay tổ chức đó có được cấp tín dụng hay không cũng như mức lãi suất áp dụng cho khoản vay.

Ở Mỹ, các ngân hàng dự vào điểm tín dụng cá nhân để cho vay. Điểm tín dụng cá nhân được dựa trên lịch sử chi tiêu, lịch sử trả nợ trên thẻ tín dung của một cá nhân, tổng mức nợ và các yếu tố khác.

Điểm tín dụng cá nhân được tính theo thang số từ 300 đến 850 điểm. Trong đó, dưới 500 điểm thường được đánh giá là có rủi ro cao trong việc trả nợ, người tiêu dùng có thể không được xem xét cho vay hay cấp tín dụng.

Ở Việt Nam, hệ thống đánh giá điểm tín dụng cá nhân chưa phổ biến, chủ yếu các ngân hàng tự đánh giá từng khách hàng.

Các tổ chức cũng được xếp hạng tín dụng, ví dụ như các ngân hàng của Việt Nam thường được đánh giá tín dụng bởi Moody's. Ví dụ, ngân hàng Vietcombank năm 2021 có xếp hạng tín dụng là Ba3, đồng nghĩa với mức triển vọng ổn định.