Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Hiệu quả phân bổ

Hiệu quả phân bổ là một trạng thái của thị trường, theo đó vốn được phân bổ theo cách có lợi nhất cho các bên liên quan.

Tại trạng thái này, thông tin và hoạt động sẽ hoàn toàn được phản ánh vào giá, và tất cả những người tham gia thị trường có thể tiếp cận thông tin đó.

Hiệu quả phân bổ xảy ra khi các bên tham gia có thể sử dụng thông tin chính xác và sẵn có trên thị trường để đưa ra quyết định phân bổ nguồn lực của họ.

Hiệu quả phân bổ còn xuất hiện khi những tổ chức cá nhân và đại chúng dành nguồn lực của họ cho những dự án đem lại lợi nhuận cao nhất và có ích nhất cho số đông người dân, từ đó thúc đẩy kinh tế phát triển.

Trong kinh tế học, điểm hiệu quả phân bổ cho một sản phẩm hoặc dịch vụ xảy ra ở mức giá và số lượng được xác định bởi giao điểm của đường cung và cầu.