Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Kinh tế học ứng dụng

Kinh tế học ứng dụng (Applied Economics) là việc áp dụng lý thuyết kinh tế để phân tích các tình huống kinh tế thực tế.

Về bản chất, kinh tế học ứng dụng là việc thử nghiệm các lý thuyết kinh tế để xác định xem chúng có phù hợp với thế giới thực hay không.

Quá trình thử nghiệm các lý thuyết thường được thực hiện thông qua công cụ kinh tế lượng, là áp dụng dữ liệu thực tế vào các mô hình thống kê và so sánh với kết quả với các lý thuyết đang được thử nghiệm.

Do đó, kinh tế học ứng dụng có thể lập ra danh sách các bước có thể được thực hiện để đảm bảo sự ổn định cho các sự kiện trong thế giới thực.