Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Ngân hàng Phát triển Châu Á

Ngân hàng Phát triển Châu Á (Asian Development Bank - ADB) được thành lập vào năm 1966, có trụ sở tại Manila và Philippines. 

ADB là một định chế tài chính đa phương, cung cấp các khoản tín dụng và hỗ trợ kỹ thuật nhằm giúp các nước Châu Á và Thái Bình Dương xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội.

ADB hợp tác với các tổ chức quốc tế, chính phủ, doanh nghiệp và xã hội dân sự để thúc đẩy sự hội nhập kinh tế và xã hội trong khu vực.

ADB được kiểm soát bởi các quốc gia thành viên, trong đó Hoa Kỳ và Nhập Bản là hai cổ đông lớn nhất.