Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Rủi ro cơ sở

Rủi ro cơ sở (Basis Risk) là rủi ro tiềm tàng phát sinh từ sự không phù hợp trong một vị thế được phòng hộ.

Rủi ro cơ sở xảy ra khi các khoản đầu tư với mục đích là bù đắp trong chiến lược phòng ngừa rủi ro không trải qua những thay đổi về giá theo các hướng hoàn toàn ngược lại với nhau.

Mối tương quan không hoàn hảo này giữa hai khoản đầu tư tạo ra khả năng lãi hoặc lỗ vượt mức trong chiến lược phòng ngừa rủi ro, do đó làm tăng thêm rủi ro cho vị thế.

Ví dụ, một nhà đầu tư khi mua một hợp đồng tương lai tín phiếu kho bạc để phòng ngừa rủi ro cho trái phiếu 2 năm của mình, rủi ro cơ sở sẽ là khả năng tín phiếu kho bạc và trái phiếu biến động không cùng hướng.

Để định lượng mức độ rủi ro cơ sở, nhà đầu tư chỉ cần lấy giá thị trường hiện tại của tài sản được phòng ngừa rủi ro và trừ đi giá hợp đồng tương lai được sử dụng để phòng ngừa rủi ro.

Ví dụ, nếu giá dầu là 82$/thùng và hợp đồng tương lai được dùng để phòng ngừa vị thế này có giá là 80$ thì rủi ro cơ sở là 2$. Nếu giao dịch bao gồm một lượng lớn cổ phiếu hoặc hợp đồng, tổng số tiền lãi hoặc lỗ từ rủi ro cơ sở có thể có tác động đáng kể đến nhà đầu tư.