Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp (Corporate Income Tax - CIT) là khoản thuế đánh vào phần lợi nhuận của công ty. Khoản thuế này được trả trên phần thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp, bằng doanh thu trừ đi các chi phí hàng hoá và quản lý (giá vốn, chi phí quản lý, tiếp thị, bán hàng, nghiên cứu, khấu hao và các chi phí hoạt động khác).

Các công ty được phép giảm thu nhập chịu thuế bằng một số chi phí kinh doanh thông thường và cần thiết. Các khoản đầu tư và bất động sản được mua với mục đích tạo thu nhập cho doanh nghiệp cũng được khấu trừ. Bên cạnh đó có thể khấu trừ tiền lương của nhân viên, phúc lợi y tế, hoàn trả học phí và tiền thưởng, phí bảo hiểm, chi phí đi lại, nợ khó đòi, v.v.

Theo quy định của Nhà nước, doanh nghiệp phải nộp thuế CIT xem như đóng góp cho đất nước và các cơ quan Nhà nước sẽ bảo trợ cho các doanh nghiệp. Đồng thời, Nhà nước sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động tốt và giúp các doanh nghiệp có căn cứ xác định hiệu quả kinh doanh của bản thân và nền kinh tế. Ngoài ra, đóng thuế CIT là cách thức giúp Nhà nước kiểm soát và điều tiết thị trường. Nó còn giúp tăng ngân sách cho Nhà nước, thực hiện các chính sách đầu tư, miễn thuế nhằm thúc đẩy kinh tế.

Các đối tượng phải đóng thuế thu nhập CIT như sau:   

- Các doanh nghiệp được thành lập theo Luật Hợp tác xã. 

- Các doanh nghiệp và các tổ chức nghề nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

- Các doanh nghiệp nước ngoài có hoặc không có cơ sở cư trú tại Việt Nam và đều có thu nhập tại Việt Nam. 

- Bất kỳ tổ chức nào khác có thu nhập và tiến hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh.