Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Giá vốn hàng bán

Giá vốn hàng bán (Cost of goods sold, COGS) là chi phí trực tiếp để sản xuất hàng hóa bán ra của một công ty. Số tiền này bao gồm chi phí nguyên vật liệu và nhân công trực tiếp sử dụng để tạo ra hàng hóa. Nó không bao gồm các chi phí gián tiếp, chẳng hạn như chi phí hoạt động, chi phí lao động, chi phí tiếp thị. Giá vốn hàng bán là một phần quan trọng của báo cáo kết quả kinh doanh để tính toán lợi nhuận gộp (Gross Profit) và lợi nhuận ròng (Net Profit).