Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Chi phí quản lý

Chi phí quản lý (Administrative Expenses) là chi phí phát sinh để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp, nhưng không liên quan trực tiếp đến việc sản xuất một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể và thường được loại trừ khỏi tỷ suất lợi nhuận gộp.

Chi phí quản lý có thể bao gồm tiền lương của quản lý cấp cao và chi phí liên quan đến các dịch vụ như pháp lý, kế toán và công nghệ thông tin.

Các khoản bồi thường và lợi ích điều hành cũng được xem là chi phí hành chính.

Một số chi phí quản lý là cố định, vì chúng được phát sinh như một nền tảng của hoạt động kinh doanh.

Những chi phí này không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ hoạt động nào của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh, ví dụ chi phí thuê nhà, chi phí khấu hao tài sản.

Trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, chi phí quản lý xuất hiện dưới phần Giá vốn hàng bán (COGS) và có thể được hiển thị dưới dạng tổng hợp với các chi phí khác như chi phí chung hoặc chi phí bán hàng.

Ban điều hành có thể phân bổ chi phí quản lý cho các đơn vị kinh doanh của mình dựa trên tỷ lệ phần trăm doanh thu, chi phí hoặc các biện pháp khác.

Điều này cho phép ban điều hành đưa ra quyết định về việc mở rộng hoặc thu hẹp các đơn vị kinh doanh riêng lẻ hiệu quả hơn.