Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Báo cáo của Kiểm toán viên

Báo cáo của Kiểm toán viên (Auditor's Report) là một văn bản được thực hiện bởi kiểm toán viên sau quá trình kiểm toán các tài liệu, báo cáo tài chính của công ty.

Báo cáo của Kiểm toán viên sẽ bao gồm các kết luận về tính chính xác, trung thực của báo cáo tài chính và đánh giá về mức độ nghiêm túc của công ty trong việc tuân thủ các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP).