Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên (Annual Report) của doanh nghiệp là tài liệu xuất bản hàng năm mà một công ty đại chúng có nghĩa vụ cung cấp cho các cổ đông và các bên liên quan nhằm trình bày kết quả hoạt động và tình hình tài chính của công ty trong năm tài chính vừa qua.

Một báo cáo thường niên điển hình sẽ bao gồm báo cáo tài chính, báo cáo tình hình quản trị và phân tích các kết quả hoạt động hay sự kiện nổi bật của công ty trong năm cũng như đề ra kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận, phát triển của công ty trong thời gian tới.

Báo cáo thường niên là một công cụ quan trọng để các nhà đầu tư và các bên liên quan khác đánh giá tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của công ty để từ đó đưa ra các quyết định đầu tư vào công ty.