Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Chi phí cố định

Chi phí cố định đề cập đến các loại chi phí không thay đổi bất kể sản lượng đầu ra của một tổ chức, doanh nghiệp thay đổi.

Các loại chi phí này vẫn phát sinh ngay cả khi doanh nghiệp không tiến hành bất kỳ hoạt động sản xuất nào.

Ví dụ, chi phí cố định của một cửa hàng bao gồm các khoản chi phí tiền thuê mặt bằng bởi vì chi phí này không thay đổi bất kể cửa hàng đó bán được bao nhiêu sản phẩm, dịch vụ.