Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Chi phí dồn tích

Chi phí dồn tích (Accrued Expense) là một thuật ngữ kế toán đề cập đến một khoản chi phí được ghi nhận trên sổ sách khi nó phát sinh, nhưng doanh nghiệp chưa thực hiện thanh toán.

Chi phí dồn tích có thể là khoản ước tính và khác so với hóa đơn của nhà cung cấp yêu cầu thanh toán sau đó.

Ví dụ, khi công ty mua vật tư từ nhà cung cấp nhưng chưa nhận được hóa đơn.

Chi phí dồn tích được bút toán trong phần Nợ phải trả trên bảng cân đối kế toán vì nó thể hiện nghĩa vụ trong tương lai dưới hình thức thanh toán bằng tiền.

Ví dụ, nếu một công ty mua vật liệu vào tháng 10 và sẽ thực hiện thanh toán vào tháng 12, thì công ty sẽ ghi nhận dồn tích vào tháng 10.

Công ty sẽ ghi nhận Nợ vào Tài Khoản Tài sản và ghi nhận Có vào Tài Khoản Nợ phải trả.