Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Chi phí vốn

Chi phí vốn (Capital Expenditure) là chi phí được công ty sử dụng để mua, nâng cấp và bảo trì các tài sản vật chất được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán thay vì báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Đây là một chi phí rất quan trọng để duy trì tài sản, thiết bị hiện có cũng như đầu tư vào công nghệ mới, các tài sản khác nhằm tăng trưởng và tăng phạm vi hoạt động cũng như cải thiện thêm một số lợi ích kinh tế trong tương lai. Chi phí vốn không được khấu trừ thuế trực tiếp. Tuy nhiên, họ có thể giảm thuế của công ty một cách gián tiếp bằng chi phí khấu hao mà họ tạo ra.

Chi phí vốn = ΔPP&E + Khấu hao hiện tại

Trong đó ΔPP&E = Thay đổi về tài sản, nhà máy và thiết bị​

Ngoài việc phân tích khoản đầu tư của công ty vào tài sản cố định, số liệu này được sử dụng theo một số tỷ lệ để phân tích công ty. Tỷ lệ lớn hơn một  có nghĩa là hoạt động của công ty đang tạo ra lượng tiền mặt cần thiết để tài trợ cho việc mua lại tài sản của mình. Mặt khác, tỷ lệ thấp cho thấy công ty đang gặp vấn đề với dòng tiền vào. Một công ty có tỷ lệ nhỏ hơn một có thể cần vay tiền để tài trợ cho việc mua tài sản vốn.

Các loại tài sản khác nhau có thể đem lại giá trị lâu dài cho công ty.

+ Tòa nhà: sử dụng làm không gian văn phòng, sản xuất hàng hóa, lưu trữ hàng tồn kho, v.v.

+ Đất: sử dụng để phát triển như một khoản đầu tư dài hạn mang tính đầu cơ. 

+ Thiết bị và máy móc: sử dụng để sản xuất hàng hóa và chuyển đổi nguyên liệu thô thành sản phẩm cuối cùng để bán.

+ Máy tính: sử dụng để hỗ trợ hậu cần, báo cáo và liên lạc các hoạt động.

+ Xe: sử dụng để vận chuyển hàng hóa, đón khách hoặc được nhân viên sử dụng vào mục đích kinh doanh.