Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Cho vay dựa trên tài sản

Cho vay dựa trên tài sản (Asset-Based Lending - ABL) là một hình thức cho vay được đảm bảo bằng tài sản thế chấp của doanh nghiệp. Những tài sản này có thể là hàng tồn kho, khoản phải thu, thiết bị và bất động sản.

Hoạt động cho vay dựa trên tài sản còn được gọi là tài trợ dựa trên tài sản, vì thế hoạt động này chỉ phục vụ doanh nghiệp chứ không phải người tiêu dùng.

ABL thường được sử dụng bởi các doanh nghiệp vừa và nhỏ, có nhu cầu vốn lưu động cao, nhưng lại có khả năng tín dụng kém hoặc không có đủ tài sản cố định để đảm bảo.

ABL cho phép doanh nghiệp vay được nhiều hơn so với các hình thức cho vay truyền thống, vì ngân hàng sẽ định giá tài sản của doanh nghiệp theo giá trị thị trường hiện tại, chứ không phải theo giá trị sổ sách.

ABL cũng có thể giúp doanh nghiệp cải thiện dòng tiền, tối ưu hóa quản lý hàng tồn kho và phải thu, và mở rộng thị trường.