Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Dịch vụ đảm bảo

Dịch vụ đảm bảo (Assurance Services) là một loại dịch vụ chuyên nghiệp, thường được cung cấp bởi các kế toán viên và doanh nghiệp kiểm toán đã được chứng nhận hoặc được cấp phép, chẳng hạn như kế toán viên công chứng (CPA).

Theo hợp đồng dịch vụ đảm bảo, các kiểm toán viên hoặc doanh nghiệp kiểm toán sẽ thu thập các bằng chứng đầy đủ, thích hợp để đưa ra kết luận nhằm nâng cao sự tin tưởng của đối tượng sử dụng báo cáo dịch vụ đảm bảo.

Hợp đồng dịch vụ đảm bảo có 3 bên tham gia, bao gồm:

- Người hành nghề (những người cung chấp dịch vụ)

- Người sử dụng thông tin có mục đích rõ ràng

- Bên chịu trách nhiệm (trực tiếp chịu trách nhiệm cung cấp thông tin)

Các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ đảm bảo để tăng tính minh bạch, phù hợp và giá trị của thông tin mà họ tiết lộ cho thị trường và các nhà đầu tư của họ. Dịch vụ đảm bảo có thể được áp dụng để đánh giá rủi ro, hiệu quả kinh doanh, độ tin cậy của hệ thống thông tin, thương mại điện tử.