Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Doanh thu hàng năm

Doanh thu hàng năm (Annual Turnover) được tính bằng cách cộng tất cả các khoản thu nhập từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm cả bán hàng, dịch vụ, lãi vay, thuê, quyền sử dụng và các nguồn thu nhập khác.

Doanh thu hàng năm là một chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động và khả năng sinh lời của doanh nghiệp.

Nó cũng có thể được so sánh với các doanh nghiệp cùng ngành để xác định vị thế cạnh tranh và thị phần của doanh nghiệp trên thị trường.