Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Dòng thu nhập tuần hoàn

Dòng thu nhập tuần hoàn (Circular Flow of Income) là mô hình trực quan trong lĩnh vực kinh tế học, mô tả sự chuyển động của thu nhập và các yếu tố sản xuất giữa các đại diện kinh tế trong một hệ thống kinh tế. Đồng thời, nó thể hiện mối quan hệ phức tạp giữa hộ gia đình, doanh nghiệp và chính phủ.

Cụ thể, doanh nghiệp cung cấp hàng hóa và dịch vụ, và hộ gia đình mua chúng thông qua chi tiêu tiêu dùng. Ngược lại, hộ gia đình cung cấp lao động và tài nguyên sản xuất cho doanh nghiệp thông qua nhân công và các yếu tố sản xuất khác.

Thu nhập chủ yếu chuyển động qua ba nguồn chính: lương và thu nhập từ lao động, lợi nhuận từ doanh nghiệp và thu nhập từ chính phủ (như trợ cấp xã hội). Hệ thống cũng thể hiện sự chuyển động của thuế và chi tiêu của chính phủ.  Ngoài ra, mô hình này còn mô tả luồng tiền giữa các quốc gia thông qua xuất khẩu và nhập khẩu. Sự cân nhắc giữa thu nhập và chi tiêu, đầu tư và tiêu dùng, tạo nên một vòng tuần hoàn không ngừng của nguồn thu nhập và chi phí trong nền kinh tế

Nói tóm lại, một nền kinh tế là một dòng tiền vô tận. Tuy nhiên đây chỉ là hình thức cơ bản của vòng chu chuyển, dòng tiền thực tế phức tạp hơn thế. Các nhà kinh tế đã thêm vào nhiều yếu tố để mô tả tốt hơn các nền kinh tế hiện đại phức tạp. Những yếu tố này là các thành phần của tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hoặc thu nhập quốc dân