Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Dòng tiền

Dòng tiền (Cash flow): lượng tiền ròng và các khoản tương đương tiền được chuyển vào và ra công ty. Công ty tạo ra giá trị cho cổ đông bằng khả năng tạo dòng tiền dương và tối đa hóa dòng tiền tự do dài hạn.  

- Tỷ lệ dòng tiền trên thu nhập ròng: Tỷ lệ giữa dòng tiền ròng và thu nhập ròng của công ty với mục tiêu tối ưu là 1:1.

- Tỷ lệ đảm bảo trách nhiệm pháp lý hiện tại: Xác định khả năng thanh toán các khoản nợ hiện tại của công ty bằng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh.

- Tỷ lệ giá trên dòng tiền: Dòng tiền hoạt động trên mỗi cổ phiếu được chia cho giá cổ phiếu.- Dòng tiền tự do (FCF): thước đo hiệu quả tài chính và cho thấy số tiền công ty còn lại để mở rộng kinh doanh hoặc trả lại cho cổ đông sau khi trả cổ tức, mua lại cổ phiếu hoặc trả hết nợ.

- Dòng tiền tự do không có đòn bẩy (UFCF): đo lường tổng FCF được tạo ra bởi một công ty không bao gồm các khoản thanh toán lãi và cho biết số tiền mặt có sẵn của công ty trước các nghĩa vụ tài chính.

- Dòng tiền hoạt động (OCF): là tiền được tạo ra từ hoạt động kinh doanh chính của công ty.Dòng tiền được phân tích trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ, là một báo cáo tài chính quan trọng do một công ty phát hành cùng với bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo nguồn tiền và việc sử dụng tiền mặt của công ty trong một khoảng thời gian nhất định. Ban quản lý doanh nghiệp, nhà phân tích và nhà đầu tư sử dụng nó để xác định xem công ty kiếm được bao nhiêu tiền để trả nợ và quản lý chi phí hoạt động.

Dòng tiền được phân tích trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ, là một báo cáo tài chính quan trọng do một công ty phát hành cùng với bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo nguồn tiền và việc sử dụng tiền mặt của công ty trong một khoảng thời gian nhất định. Ban quản lý doanh nghiệp, nhà phân tích và nhà đầu tư sử dụng nó để xác định xem công ty kiếm được bao nhiêu tiền để trả nợ và quản lý chi phí hoạt động.