Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh (CFO) cho biết số tiền mà công ty thu được từ các hoạt động kinh doanh thường xuyên, liên tục, chẳng hạn như sản xuất và bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Đây là phần đầu tiên được mô tả trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ của công ty. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh không bao gồm chi phí vốn dài hạn hoặc doanh thu và chi phí đầu tư. Giám đốc tài chính chỉ tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi, còn được gọi là dòng tiền hoạt động (OCF) hoặc tiền ròng từ hoạt động kinh doanh.

Dòng tiền dương từ hoạt động kinh doanh cho thấy công ty đang phát triển mạnh. Nó cung cấp thước đo về tiềm năng sinh lời của công ty, bên cạnh thu nhập ròng hoặc EBITDA.

Có hai công thức để tính và  đều mang lại giá trị như nhau. 

- Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh = Thu nhập ròng + Khấu hao, cạn kiệt & khấu hao + Điều chỉnh thu nhập ròng + Thay đổi các khoản phải thu + Thay đổi về nợ phải trả + Thay đổi hàng tồn kho + Thay đổi trong các hoạt động kinh doanh khác 

- Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh = Quỹ từ hoạt động + Thay đổi về vốn lưu động

Dòng tiền này có thể được trình bày theo một trong hai cách. 

- Phương pháp gián tiếp: công ty bắt đầu với thu nhập ròng trên cơ sở kế toán dồn tích và làm việc ngược lại để đạt được số liệu cơ sở tiền mặt trong kỳ. Theo phương pháp kế toán dồn tích, doanh thu được ghi nhận khi kiếm được, không nhất thiết phải khi nhận được tiền mặt. 

- Phương pháp trực tiếp, trong đó công ty ghi lại tất cả các giao dịch trên cơ sở tiền mặt và hiển thị thông tin trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ bằng cách sử dụng dòng tiền vào và dòng tiền ra thực tế trong kỳ kế toán.