Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Dòng tiền từ hoạt động tài trợ

Dòng tiền từ hoạt động tài chính (Cash Flow from Financing Activities - CFF) là một phần trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ của công ty, cho thấy dòng tiền ròng được sử dụng để tài trợ cho công ty. Hoạt động tài trợ bao gồm các giao dịch liên quan đến nợ, vốn cổ phần và cổ tức, CFF cung cấp cho nhà đầu tư cái nhìn sâu sắc về sức mạnh tài chính và cơ cấu vốn của công ty được quản lý tốt như thế nào. 


Các nhà đầu tư và nhà phân tích sẽ sử dụng công thức và tính toán sau đây để xác định xem doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững chắc hay không.

CFF = CED − (CD + RP)  

Ở đây 

+ CED = Dòng tiền vào từ phát hành vốn chủ sở hữu hoặc nợ  

+ CD = Tiền mặt được trả dưới dạng cổ tức  

+ RP = Mua lại nợ và vốn chủ sở hữu

Ví dụ: giả sử một công ty có thông tin sau trong phần hoạt động tài chính của báo cáo lưu chuyển tiền tệ:  

- Mua lại cổ phiếu: 1,000,000 USD (dòng tiền ra)  

- Tiền thu từ nợ dài hạn: 3,000,000 USD (dòng tiền vào)  

- Thanh toán nợ dài hạn: 500,000 USD (dòng tiền ra) 

- Thanh toán cổ tức: 400,000 USD (dòng tiền ra)  

Vì vậy, CFF sẽ như sau: 3,000,000 USD - (1,000,000 USD + 500,000 USD + 400,000 USD) = 1,100,000 USD

Các giao dịch tạo ra dòng tiền dương từ hoạt động tài chính 

- Phát hành vốn cổ phần hoặc cổ phiếu để bán cho nhà đầu tư 

- Vay nợ từ chủ nợ hoặc ngân hàng  

- Phát hành trái phiếu, là khoản nợ mà nhà đầu tư mua  

Một con số dương đối với dòng tiền từ hoạt động tài chính có nghĩa là nhiều tiền chảy vào công ty hơn là chảy ra, điều này làm tăng tài sản của công ty.

Các giao dịch gây ra dòng tiền âm từ hoạt động tài chính  

- Mua lại cổ phiếu  

- Cổ tức  

- Trả nợ  

Số CFF âm có thể có nghĩa là công ty đang trả nợ, nhưng cũng có thể có nghĩa là công ty đang thanh toán cổ tức và mua lại cổ phiếu, điều mà các nhà đầu tư có thể vui mừng khi thấy.