Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Báo cáo lãi lỗ

Báo cáo lãi lỗ (Income statement) hay báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là một trong ba báo cáo tài chính quan trọng được sử dụng để xem kết quả hoạt động tài chính của công ty trong một kỳ kế toán cụ thể (thường là một năm tài chính). Báo cáo lãi lỗ tập trung vào bốn mục chính là doanh thu, chi phí, lãi và lỗ. Nó thường không phân biệt giữa doanh thu tiền mặt hay doanh thu không tiền mặt. Về cơ bản, báo cáo lãi lỗ phản ánh cách doanh thu thuần, mà công ty thực hiện được, chuyển thành thu nhập ròng (lãi hoặc lỗ).

Báo cáo kết quả kinh doanh giúp người đọc hiểu về hiệu suất tài chính của tổ chức hoặc công ty trong một khoảng thời gian nhất định. Nó thể hiện lợi nhuận hoặc lỗ của công ty và có thể được so sánh với các kỳ kế toán trước đó để đánh giá sự thay đổi này. Báo cáo này cũng cung cấp thông tin quan trọng cho việc ra quyết định về quản lý tài chính và đầu tư của công ty.


Xem thêm: Cố vấn tài chính giúp quản trị rủi ro trong chứng khoán