Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Hàng tồn kho bình quân

Hàng tồn kho bình quân là một chỉ số thể hiện giá trị hoặc số lượng của hàng tồn kho trong khoảng thời gian xác định.

Hàng tồn kho bình quân được tính bằng cách lấy trung bình các giá trị tồn kho bắt đầu và kết thúc trong một khoảng thời gian xác định.

Ví dụ: Một công ty có hàng tồn kho ở đầu năm là 100 triệu đồng, ở cuối năm là 150 triệu đồng.

Vậy hàng tồn kho bình quân trong năm là:

Average inventory = (100 + 150)/2 = 125 triệu đồng

Quản lý hàng tồn kho là một yếu tố thành công quan trọng đối với các công ty vì nó cho phép họ quản lý tốt hơn chi phí, bán hàng và các mối quan hệ kinh doanh.

Nếu tồn kho trung bình cao, doanh nghiệp đó có thể không bán được hàng tồn kho nhanh chóng, hoặc có hàng tồn kho khó bán, hoặc có chiến lược duy trì mức tồn kho cao hơn để giảm giá hoặc thực hiện các kế hoạch dài hạn.

Nếu tồn kho bình quân thấp, có thể cho biết doanh nghiệp có khả năng xoay vòng hàng tồn kho nhanh chóng và tăng dòng tiền.